MILAN IŠTVÁN

Prezident občianskeho zdurženia PPP

Milan je prezidentom občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP), ktoré sa venuje podpore informatizácie spoločnosti na Slovensku. Tejto téme sa začal venovať v rokoch 1998-2002, keď bol poslancom NR SR a spolupredkladal zákon o elektronickom podpise, presadzoval liberalizáciu telekomunikačného trhu či podporoval projekt Infovek. V programovom období EÚ 2007-2013 bol členom Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (MV VE) a Riadiaceho výboru pre prioritnú os 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) "eGovernment". V súčasnosti je členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 "Informačná spoločnosť" OPII a Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+.

Príprava SR na programové obdobie EÚ 2021-2027 s dôrazom na vybrané ciele politiky súdržnosti (Inteligentnejšia Európa, Prepojenejšia Európa), východisková pozícia SR, základné podmienky, harmonogram prác. Vznik Pracovnej skupiny pre digitálnu konektivitu na ÚPVII.